1.gr.

Nafn sambandsins er Landssamband sumarhúsaeigenda (LS) og heimili þess og varnarþing er í Reykjavík.

 

2.gr.

Allir frístundahúsaeigendur og lóðahafar geta orðið aðilar að LS. Enn fremur geta frístundafélög orðið aðilar að sambandinu fyrir hönd félagsaðila sinna og er þá litið á sérhvern aðila félagsins sem fullgildan félaga að sambandinu. Stjórn LS getur heimilað öðrum sem geta átt hagsmuni að gæta í frístundabyggð inngöngu í sambandið.

 

Stjórnir frístundahúsafélaga sem eru með aðild að sambandinu skulu sjá um greiðslu félagsgjalda til sambandsins fyrir alla sína félagsmenn.

Gjalddagi er allt að þremur mánuðum eftir aðalfund LS.

 

Aðeins skuldlausir félagsmenn hafa atkvæðisrétt.

Eitt atkvæði fylgir hverju frístundarhúsi eða lóð og skulu fulltrúar hvers félags fara með atkvæði allra sinna félagsmanna. Óski einstakir félagsmenn eftir því að fara með eigið atkvæði er það heimilt.

Segi frístundahúsafélag eða einstaklingur skv. 2. mgr. þessarar greinar sig úr sambandinu skal það eða hann vera skuldlaus(t) við sambandið.

 

3.gr.

Tilgangur LS er:

  1. að gæta hagsmuna aðildarfélaga og einstakra félagsmanna gagnvart opinberum aðilum og öðrum.
  2. að vinna að bættu og skilvirkara lagaumhverfi fyrir frístundahúsaeigendur og lóðarhafa.
  3. að vinna að hverskonar sameiginlegum hagsmunum frístundhúsaeigenda og lóðarhafa.
  4. að stuðla að náttúruvernd og góðri umgengni.

 

4.gr.

Árgjaldið skal miðast við fjölda frístundahúsalóða.

 

5.gr.

Aðalfund skal halda fyrir 30. apríl ár hvert og er hann æðsta vald í málefnum LS. Skal hann boðaður bréflega með minnst 10 daga fyrirvara.

 

Fundaboð skal sent formönnum og eða gjaldkerum allra aðildarfélaga LS og ennfremur auglýstur í landsmálablaði og telst hann þá löglegur boðaður.

 

Lögum þessum má aðeins breyta á aðalfundi. Ef fyrirhuguð er lagabreyting, skal þess sérstaklega getið í fundarboði. Tillögur um lagabreytingar skal senda til stjórnarinnar fyrir 1. febrúar.

 

Dagskrá fundarins skal vera sem hér segir:

  1. Skýrsla sambandsstjórnar.
  2. Lesnir og bornir upp til samþykktar endurskoðaðir reikningar LS.
  3. Lagabreytingar, ef tillögur koma fram.
  4. Ákvörðun um árgjald.
  5. Kosning stjórnar og endurskoðenda, skv. 6. grein.
  6. Önnur mál.

Afl atkvæða ræður á fundinum, þó þarf 2/3 hluta atkvæða til að lagabreytingar nái fram að ganga.

 

6.gr.

Stjórn LS skipa fimm menn, kosnir á aðalfundi. Formaður skal kosinn sérstaklega og árlega, en að öðru leyti skiptir stjórn með sér verkum. Meðstjórnendur skulu kosnir til tveggja ára, þannig að tveir meðstjórnamenn ganga úr stjórn árlega. Þá skulu kosnir þrír varamenn sem boða skal til stjórnarfunda þegar aðalmaður boðar forföll eða þegar meðstjórnandi óskar þess. 

 

Reikningsár LS er almanaksárið.

Stjórn LS getur ekki skuldbundið félagsmenn fjárhagslega.

 

7.gr.

Stjórninni er heimilt að skipa sérstakar nefndir, ef henni þykir ástæða til.

 

8.gr.

Stjórn LS kveður til félagsfundar, þegar hún telur þess þörf, eða þegar 1/3 aðildarfélaga óskar þess skriflega. Um atkvæðisrétt gilda sömu reglur og að um aðalfund sé að ræða. Félagsfundir skulu boðaðir á sama hátt og aðalfundir. Fundarefni skal tilgreina ótvírætt í fundarboði. Afl atkvæða ræður á fundum LS.

 

9.gr.

Í fundagerðarbók skal skráð stutt yfirlit yfir allt það sem gerðist á fundum LS og skal fundargerð undirrituðaf ritara fundar og fundarstjóra. Fundargerðirnar eru síðan full sönnun þess, sem fram hefur farið á fundinum.

Á fundum félagsins skulu allir félagsaðilar eða umboðsmenn þeirra sem sitja fundinn skrá nafn sitt í fundargerðarbók eða fundarsóknarbók og fyrir hvaða lóð eða frístundarfélag þeir sitja fundinn

 

10.gr.

Hættir LS störfum, skal aðalfundur sem slítur sambandinu taka ákvörðun um ráðstöfun á eignum sem sambandið kann að eiga enda þess sérstaklega getið í fundarboði.