Aðalfundur 2018

Fundur haldinn 30. apríl 2018 í húsakynnum SÍBS í Síðumúla 6, Reykjavík

Fundur settur

Sveinn Guðmundsson formaður setti fundinn og bauð félagsmenn velkomna til fundar.

Sveinn gerði grein fyrir skipun stjórnar árið 2017.

Sveinn Guðmundsson, formaður, Óskar Guðjónsson, sem kosinn var varaformaður á fyrsta fundi stjórnar og Jónbjörg Sigurjónsdóttir ritari, en meðstjórnendur voru Sigrún Jónsdóttir og Ingunn Lára Hannesdóttir.

Varamenn voru kosnir: Guðmundur Guðbjarnason, Einar N. Nikulásson og Ægir Frímannsson.

Endurskoðandi: Pétur Jónsson lögg. endurskoðandi.

Hann minntist Guðmundar Guðbjartssona sem lést árinu 2017 og bað félagsmenn að minnast hans með mínútu þögn.

Kosinn var fundarstjóri

Óskar Guðjónsson.

Fundarstjóri þakkar traustið og býður fundarmenn velkomna. Hann hefur kannað lögmæti fundarins sem auglýstur var í samræmi við lög sambandsins.

Kosinn fundarritari

Jónbjörg Sigurjónsdóttir.

Gróðureldar – stýrihópar-fræðsla

Fundarstjóri býður gesti, Björn Traustason og Dóru Hjálmarsdóttur,  frá nefnd um Gróðurelda velkomna á fundin. Stýrihópur um mótun vinnuregla í brunavörum í skógi og öðrum gróðri hefur verið að störfum frá árinu 2011. Þátttakendur í stýrihópnum voru frá Skógræktinni, Landssamtökum skógareigenda, Mannvirkja­stofnun, Félagi slökkviliðsstjóra/Brunavörnum Árnessýslu, Landssambandi sumarhúsaeigenda og Verkfræðistofunni Verkís. Fulltrúi Skógræktarinnar leiddi stýrihópinn.

Björn og Dóra fræddu félagsmenn á fundinum um gróðurbruna sem þau sögðu að fram að þessu hafi einskorðast við sinubruna, en með aukinni skógrækt um land allt eru skógarbrunar nýr veruleiki sem takast þarf á við. Þau sögðu hættu á gróðureldum hafa margfaldast á undanförnum áratugum þar sem kröfur til skipulags, varna og viðbúnaðar hafa ekki haldist í hendur við breytt veðurfar og aukna áherslu á landvernd og skógarrækt. Mörg svæði séu vinsæl útivistar- og sumarhúsasvæði og því til staðar mikil verðmæti bæði í formi skógræktar og sumarhúsabyggða. Einnig kom fram að langflestir gróðureldar kvikna af mannavöldum og stórir gróðurbrunar verða yfirleitt í langvarandi þurrkum og hvassviðri. Þau töluðu um nauðsyn þess að greina sumarhúsasvæði og skipta þeim í eldhólf. Jafnframt að huga að flóttaleiðum og því að auðvelt væri að komast í vatn ef eldur brytist út. Einnig um nauðsyn þess að félagsmenn færu reglulega yfir slökkvitæki, og hugðu vel að því að gróður næði ekki að sumarhúsum.

Hluti af niðurstöðum hópsins er útgáfa á bæklingi með leiðbeiningum til skógareigenda og sumarhúsaeigenda, sem og plöstuð veggspjöld í sama tilgangi. Hönnun bæklings og veggspjalds var í höndum Forstofunnar, en ritun greinargerðar á grundvelli framlagðra upplýsinga var í höndum Verkís. Á vormánuðum verður heimasíðan www.grodureldar.is opnuð. Síðan mun hýsa fyrrnefndan bækling, veggspjaldið auk ítarefnis sem nýtist þeim sem vilja gera ráætlanir um brunavarnir í gróðri, hvort sem er fyrir skóg eða önnur gróðursvæði eins og t.d. sumarhúsalönd.

Að loknu erindi Björns og Dóru færði Sveinn formaður þeim fána LS að gjöf með áletruðum stöpli og þakkaði þeim fyrir vel unnin störf í þágu frístundahúsaeigenda.

Fundargerð síðasta aðalfundar

Fundarstjóri sagði fundargerð hafa verið birta á heimasíðu LS og einnig í sumarhúsahandbókinni 2017.

Skýrsla stjórnar og ársreikningur 2017

Starf stjórnar

Sveinn gerir grein fyrir starfi stjórnar. Hann segir skrifstofu vera opna frá kl. 09:00 til 12:00 virka daga og félagsmenn og sumarhúsafélög leiti til þess með ýmis mál. Einnig er veitt lögfræðiráðgjöf með afslætti til þeirra sem það óska enda eigi félagið ekki að safna fé heldur að þjónusta félagsmenn. Sveinn segir aðaláhersluna nú vera á gróðurvarnir og mikilvægt sé að byrgja brunnin hvað varðar eld og sinubruna.

Öryggisnúmer

Fyrir tilstuðlan sambandssins var farið af stað á landsvísu með stórt öryggisverkefni sem var hnitsetning allra sumarhúsa inn í öryggisnet Neyðarlínnuar. Tilgangur verkefnisins var að auka öryggi í frístundaahúsabyggðinni. Unnið hefur verið að því að koma fyrir öryggisnúmerum á sumarhús til að auka öryggi og greiða fyrir neyðarþjónustu s.s sjúkra- og brunabíla. Verkefni þetta var unnið í samvinnu við Neyðarlínuna, Fasteignamat ríkisins, Vegagerðina og Landmælingar Íslands.  Verkefnið tók á annað ár í vinnslu.  Formaður nefndar um þetta verkefni var Sveinn Guðmundsson frá LS. Lögð er áhersla á að sem flestir frístundahúsaeigendur skrái sig inn í neyðarkerfið.

Ársreikningar

Sveinn fór yfir ársreikning ársins 2017 og útskýrði gjaldaliði og afkomu félagsins. Sagði hann að rekstrarkostnaður væri nær óbreyttur til átta ára og eigið fé nú kr. 1.667.536. Sagði hann að húsaleiga væri á pari en aðkeypt símaþjónusta og bréfsefni hefði hækkað. Fundarmenn samþykktu ársreikninginn.

Félagsgjöld

Borin var upp tillaga um hækkun árgjalda félagsins til einstaklinga kr. 4.500 og 2.500 til sumarhúsafélaga á hvern einstakling félaga. Var það samþykkt einróma.

Lagasetning í frístundahúsabyggðinni         

Lög um frístundahúsabyggð voru samþykkt á Alþingi 2008. Með setningu þessara laga var brotið blað í sögu frístundabyggðar á Íslandi. Í dag liggur fyrir að framangreind lög eru mikil réttarbót og hefur fært frístundahúsabyggðinni sterkari stöðu bæði innbyrðis og ennfremur gagnvart landeigendum og opinberum aðilum. En þrátt fyrir að lögin hafa varðað veginn fyrir okkur í frístundahúsabyggðinni er nauðsynlegt að endurskoða lögin og er þeirri vinnu löngu lokið af hálfu sambandsins en yfirvöld eiga eftir að setja málið í farveg.  Það er von sambandsins að það verði á þessu ári.

Söluhagnaðar af sölu frístundahúsa

Landssambandið hefur beitt sér fyrir breytingu á lögum um tekjuskatt að því er varðar skattlagningu söluhagnaðar sumarbústaða þannig að um skattlagningu hans gildi sömu reglur og gilda um skattlagningu söluhagnaðar af íbúðarhúsum. Landssambandið hefur ávallt fengið neitun eða erindi landssambandsins ekki svarað. Stjórn LS hefur nú sent erindisbréf til forsætisráherra, Katrínu Jakobsdóttur með von um að það skili árangri.

Fræðsla um gróðurelda og brunavarnir

Sveinn sagði að meginþemað í sumarhúsabókinni í ár yrði um eldvarnir og hvernig ætti að bregðast við ef eldur brýst út. Ráðleggingar hvernig best sé  að vernda hús fyrir gróðureldum o.fl. Sagði hann að spjöld um brunavarnir mundu fylgja bókinni og þau væru plöstuð þannig að hægt væri að hengja þau upp þar sem fljótlegt væri að grípa til þeirra ef á þyrfti að halda. Sótt verður um fjárstyrk til Eldvarnabandalagsins og fleiri til að fjármagna fræðslu um eldvarnir.

Facebook

Sveinn sagði frá því að verið væri að vinna að facebook síðu LS til að bæta upplýsingaflæði til félagsmanna og virkja umræðu um það sem brennur á sumarhúsaeigendum.

Fundarstjóri þakkar formanni góða skýrslu (skýrsla birt í heild sinni á vefsíðu LS)

Kosning stjórnar

Sveinn Guðmundsson gefur kost á sér sem formaður. Samþykkt.

Tveir meðstjórnendur gefa kost á sér. Sigrún Jónsdóttir eitt tímabil í viðbót og Eiður Sigurjón Eiðsson. Samþykkt.

Fyrir sitja í stjórninni Óskar Guðjónsson og Ingunn Lára Hansdóttir.

Varamenn til stjórnar samþykktir. Einar M. Nikulásson,  Ægir Frímansson og Jónbjörg Sigurjónsdóttir.

Endurskoðandi samþykktur. Pétur Jónsson, viðskiptafræðingur.

Önnur mál / umræður

Fyrirspurn kom fram vegna aðkeyprar símaþónustu hjá fyrirtækinu Ritari á Akranesi.  Sveinn bendi á mikið álag vegna ýmissa fyrirspurna þess vegna var farin sú leið að fá fyrirtæki til að svara í símann. Bent var á að í dag veitti 1819 sambærilega þjónustu fyrir minna verð. Sveinn hvaðst myndi athuga það vel.

Rætt var um frumvarp um lögbýli, hvað væri að frétta af því. Sveinn sagðist vera að fylgja þessu máli eftir og þrýsta á það. Menn álitu það skerðingu á eignarétti að fá ekki fasta búsetu í sumarhúsi þar sem gerðar væru sömu kröfur um byggingu sumarhús eins og húsa í borg / bæ. Einnig var rætt um stærð húsa hvað þau mættu vera stór áður en farið væri að leggja á fasteignagjöld. Sveinn sagði að hús að 15 m² væri skilgreint sem geymsluskúr.

Umræður urðu  um söluhagnað af sumarhúsum og þá ósanngirni sem fælist í því fyrirkomulagi þar sem fæstir ættu byggingarnótur til að sýna við sölu þeirra. Sveinn sagði sð fæstir væru að selja sumarhús sín til að græða á þeim og ítrekaði að málið væri í farvegi.

Fyrirspurn kom um söluhagnað af hesthúsum og veiðihúsum. Sveinn hvaðst ekki vita hvernig því væri háttað.

Spurt var hvað við værum að fá í staðinn fyrir fasteignagjöldin sem við greiðum fyrir sumarhúsin okkar. Það kom fram að ekki væri mikla þjónustu að fá frá sveitafélögum en það væri þó bundið við sveitarfélög og Bláskógabyggð gerði minnst fyrir sína sumarhúsaeigendur. Sumarhúsaeigendur væri því í raun ekki að fá það sem þeim bæri frá sveitarfélögum s.s. gámaþjónustu o.fl. Það kom fram að hægt væri að sækja um lækkun á fasteignagjöldum en fyrir því yrðu að vera góð eða haldbær rök. Ari Jónsson hvaðst hafa sótt um lækkun og fengið þau lækkuð úr 25% í 7%. Sigurður talaði um að óeðlilegt væri að stuðullinn hækkaði á sama tíma og fasteignamatið. Sveinn talaði um að setja þyrfti ákveðið hámark á stuðulinn. Einnig kom fram að tímamörk væru á því hvenær hægt væri að kæra og rétt væri að kæra um áramót.

Óli Óla í Bláskógarbyggð talaði um tæmingu rotþróa. Hann sagði að verðið á tæmingu hefði hækkað upp í kr. 20.000 og og spurði í framhaldi að því hvort þetta væri gjald eða skattur og taldi sig ekki hafa fengið viðeigandi svör frá Fráveitunefnd hvort væri. Hann spurði jafnframt að því hvaða rök lægju að baki því að tæmt sé á 3ja ára fresti.

Að lokum beindi fundarstjóri orðum sínum að fundarmönnum og ítrekaði nauðsyn þess að huga að brunavörnum og að yfirfæra slökkvitækin reglulega. Dóra stóð upp og sagði það góða reglu að yfirfara slökkvitæki árlega.

Fundi slitið.

Jónbjörg Sigurjónsdóttir

Ritari.  n

Fundur settur

Sveinn Guðmundsson formaður setti fundinn og bauð félagsmenn velkomna til fundar.

Sveinn gerði grein fyrir skipun stjórnar árið 2017.

Sveinn Guðmundsson, formaður, Óskar Guðjónsson, sem kosinn var varaformaður á fyrsta fundi stjórnar og Jónbjörg Sigurjónsdóttir ritari, en meðstjórnendur voru Sigrún Jónsdóttir og Ingunn Lára Hannesdóttir.

Varamenn voru kosnir: Guðmundur Guðbjarnason, Einar N. Nikulásson og Ægir Frímannsson.

Endurskoðandi: Pétur Jónsson lögg. endurskoðandi.

Hann minntist Guðmundar Guðbjartssona sem lést árinu 2017 og bað félagsmenn að minnast hans með mínútu þögn.

Kosinn var fundarstjóri

Óskar Guðjónsson.

Fundarstjóri þakkar traustið og býður fundarmenn velkomna. Hann hefur kannað lögmæti fundarins sem auglýstur var í samræmi við lög sambandsins.

Kosinn fundarritari

Jónbjörg Sigurjónsdóttir.

Gróðureldar – stýrihópar-fræðsla

Fundarstjóri býður gesti, Björn Traustason og Dóru Hjálmarsdóttur,  frá nefnd um Gróðurelda velkomna á fundin. Stýrihópur um mótun vinnuregla í brunavörum í skógi og öðrum gróðri hefur verið að störfum frá árinu 2011. Þátttakendur í stýrihópnum voru frá Skógræktinni, Landssamtökum skógareigenda, Mannvirkja­stofnun, Félagi slökkviliðsstjóra/Brunavörnum Árnessýslu, Landssambandi sumarhúsaeigenda og Verkfræðistofunni Verkís. Fulltrúi Skógræktarinnar leiddi stýrihópinn.

Björn og Dóra fræddu félagsmenn á fundinum um gróðurbruna sem þau sögðu að fram að þessu hafi einskorðast við sinubruna, en með aukinni skógrækt um land allt eru skógarbrunar nýr veruleiki sem takast þarf á við. Þau sögðu hættu á gróðureldum hafa margfaldast á undanförnum áratugum þar sem kröfur til skipulags, varna og viðbúnaðar hafa ekki haldist í hendur við breytt veðurfar og aukna áherslu á landvernd og skógarrækt. Mörg svæði séu vinsæl útivistar- og sumarhúsasvæði og því til staðar mikil verðmæti bæði í formi skógræktar og sumarhúsabyggða. Einnig kom fram að langflestir gróðureldar kvikna af mannavöldum og stórir gróðurbrunar verða yfirleitt í langvarandi þurrkum og hvassviðri. Þau töluðu um nauðsyn þess að greina sumarhúsasvæði og skipta þeim í eldhólf. Jafnframt að huga að flóttaleiðum og því að auðvelt væri að komast í vatn ef eldur brytist út. Einnig um nauðsyn þess að félagsmenn færu reglulega yfir slökkvitæki, og hugðu vel að því að gróður næði ekki að sumarhúsum.

Hluti af niðurstöðum hópsins er útgáfa á bæklingi með leiðbeiningum til skógareigenda og sumarhúsaeigenda, sem og plöstuð veggspjöld í sama tilgangi. Hönnun bæklings og veggspjalds var í höndum Forstofunnar, en ritun greinargerðar á grundvelli framlagðra upplýsinga var í höndum Verkís. Á vormánuðum verður heimasíðan www.grodureldar.is opnuð. Síðan mun hýsa fyrrnefndan bækling, veggspjaldið auk ítarefnis sem nýtist þeim sem vilja gera ráætlanir um brunavarnir í gróðri, hvort sem er fyrir skóg eða önnur gróðursvæði eins og t.d. sumarhúsalönd.

Að loknu erindi Björns og Dóru færði Sveinn formaður þeim fána LS að gjöf með áletruðum stöpli og þakkaði þeim fyrir vel unnin störf í þágu frístundahúsaeigenda.

Fundargerð síðasta aðalfundar

Fundarstjóri sagði fundargerð hafa verið birta á heimasíðu LS og einnig í sumarhúsahandbókinni 2017.

Skýrsla stjórnar og ársreikningur 2017

Starf stjórnar

Sveinn gerir grein fyrir starfi stjórnar. Hann segir skrifstofu vera opna frá kl. 09:00 til 12:00 virka daga og félagsmenn og sumarhúsafélög leiti til þess með ýmis mál. Einnig er veitt lögfræðiráðgjöf með afslætti til þeirra sem það óska enda eigi félagið ekki að safna fé heldur að þjónusta félagsmenn. Sveinn segir aðaláhersluna nú vera á gróðurvarnir og mikilvægt sé að byrgja brunnin hvað varðar eld og sinubruna.

Öryggisnúmer

Fyrir tilstuðlan sambandssins var farið af stað á landsvísu með stórt öryggisverkefni sem var hnitsetning allra sumarhúsa inn í öryggisnet Neyðarlínnuar. Tilgangur verkefnisins var að auka öryggi í frístundaahúsabyggðinni. Unnið hefur verið að því að koma fyrir öryggisnúmerum á sumarhús til að auka öryggi og greiða fyrir neyðarþjónustu s.s sjúkra- og brunabíla. Verkefni þetta var unnið í samvinnu við Neyðarlínuna, Fasteignamat ríkisins, Vegagerðina og Landmælingar Íslands.  Verkefnið tók á annað ár í vinnslu.  Formaður nefndar um þetta verkefni var Sveinn Guðmundsson frá LS. Lögð er áhersla á að sem flestir frístundahúsaeigendur skrái sig inn í neyðarkerfið.

Ársreikningar

Sveinn fór yfir ársreikning ársins 2017 og útskýrði gjaldaliði og afkomu félagsins. Sagði hann að rekstrarkostnaður væri nær óbreyttur til átta ára og eigið fé nú kr. 1.667.536. Sagði hann að húsaleiga væri á pari en aðkeypt símaþjónusta og bréfsefni hefði hækkað. Fundarmenn samþykktu ársreikninginn.

Félagsgjöld

Borin var upp tillaga um hækkun árgjalda félagsins til einstaklinga kr. 4.500 og 2.500 til sumarhúsafélaga á hvern einstakling félaga. Var það samþykkt einróma.

Lagasetning í frístundahúsabyggðinni         

Lög um frístundahúsabyggð voru samþykkt á Alþingi 2008. Með setningu þessara laga var brotið blað í sögu frístundabyggðar á Íslandi. Í dag liggur fyrir að framangreind lög eru mikil réttarbót og hefur fært frístundahúsabyggðinni sterkari stöðu bæði innbyrðis og ennfremur gagnvart landeigendum og opinberum aðilum. En þrátt fyrir að lögin hafa varðað veginn fyrir okkur í frístundahúsabyggðinni er nauðsynlegt að endurskoða lögin og er þeirri vinnu löngu lokið af hálfu sambandsins en yfirvöld eiga eftir að setja málið í farveg.  Það er von sambandsins að það verði á þessu ári.

Söluhagnaðar af sölu frístundahúsa

Landssambandið hefur beitt sér fyrir breytingu á lögum um tekjuskatt að því er varðar skattlagningu söluhagnaðar sumarbústaða þannig að um skattlagningu hans gildi sömu reglur og gilda um skattlagningu söluhagnaðar af íbúðarhúsum. Landssambandið hefur ávallt fengið neitun eða erindi landssambandsins ekki svarað. Stjórn LS hefur nú sent erindisbréf til forsætisráherra, Katrínu Jakobsdóttur með von um að það skili árangri.

Fræðsla um gróðurelda og brunavarnir

Sveinn sagði að meginþemað í sumarhúsabókinni í ár yrði um eldvarnir og hvernig ætti að bregðast við ef eldur brýst út. Ráðleggingar hvernig best sé  að vernda hús fyrir gróðureldum o.fl. Sagði hann að spjöld um brunavarnir mundu fylgja bókinni og þau væru plöstuð þannig að hægt væri að hengja þau upp þar sem fljótlegt væri að grípa til þeirra ef á þyrfti að halda. Sótt verður um fjárstyrk til Eldvarnabandalagsins og fleiri til að fjármagna fræðslu um eldvarnir.

Facebook

Sveinn sagði frá því að verið væri að vinna að facebook síðu LS til að bæta upplýsingaflæði til félagsmanna og virkja umræðu um það sem brennur á sumarhúsaeigendum.

Fundarstjóri þakkar formanni góða skýrslu (skýrsla birt í heild sinni á vefsíðu LS)

Kosning stjórnar

Sveinn Guðmundsson gefur kost á sér sem formaður. Samþykkt.

Tveir meðstjórnendur gefa kost á sér. Sigrún Jónsdóttir eitt tímabil í viðbót og Eiður Sigurjón Eiðsson. Samþykkt.

Fyrir sitja í stjórninni Óskar Guðjónsson og Ingunn Lára Hansdóttir.

Varamenn til stjórnar samþykktir. Einar M. Nikulásson,  Ægir Frímansson og Jónbjörg Sigurjónsdóttir.

Endurskoðandi samþykktur. Pétur Jónsson, viðskiptafræðingur.

Önnur mál / umræður

Fyrirspurn kom fram vegna aðkeyprar símaþónustu hjá fyrirtækinu Ritari á Akranesi.  Sveinn bendi á mikið álag vegna ýmissa fyrirspurna þess vegna var farin sú leið að fá fyrirtæki til að svara í símann. Bent var á að í dag veitti 1819 sambærilega þjónustu fyrir minna verð. Sveinn hvaðst myndi athuga það vel.

Rætt var um frumvarp um lögbýli, hvað væri að frétta af því. Sveinn sagðist vera að fylgja þessu máli eftir og þrýsta á það. Menn álitu það skerðingu á eignarétti að fá ekki fasta búsetu í sumarhúsi þar sem gerðar væru sömu kröfur um byggingu sumarhús eins og húsa í borg / bæ. Einnig var rætt um stærð húsa hvað þau mættu vera stór áður en farið væri að leggja á fasteignagjöld. Sveinn sagði að hús að 15 m² væri skilgreint sem geymsluskúr.

Umræður urðu  um söluhagnað af sumarhúsum og þá ósanngirni sem fælist í því fyrirkomulagi þar sem fæstir ættu byggingarnótur til að sýna við sölu þeirra. Sveinn sagði sð fæstir væru að selja sumarhús sín til að græða á þeim og ítrekaði að málið væri í farvegi.

Fyrirspurn kom um söluhagnað af hesthúsum og veiðihúsum. Sveinn hvaðst ekki vita hvernig því væri háttað.

Spurt var hvað við værum að fá í staðinn fyrir fasteignagjöldin sem við greiðum fyrir sumarhúsin okkar. Það kom fram að ekki væri mikla þjónustu að fá frá sveitafélögum en það væri þó bundið við sveitarfélög og Bláskógabyggð gerði minnst fyrir sína sumarhúsaeigendur. Sumarhúsaeigendur væri því í raun ekki að fá það sem þeim bæri frá sveitarfélögum s.s. gámaþjónustu o.fl. Það kom fram að hægt væri að sækja um lækkun á fasteignagjöldum en fyrir því yrðu að vera góð eða haldbær rök. Ari Jónsson hvaðst hafa sótt um lækkun og fengið þau lækkuð úr 25% í 7%. Sigurður talaði um að óeðlilegt væri að stuðullinn hækkaði á sama tíma og fasteignamatið. Sveinn talaði um að setja þyrfti ákveðið hámark á stuðulinn. Einnig kom fram að tímamörk væru á því hvenær hægt væri að kæra og rétt væri að kæra um áramót.

Óli Óla í Bláskógarbyggð talaði um tæmingu rotþróa. Hann sagði að verðið á tæmingu hefði hækkað upp í kr. 20.000 og og spurði í framhaldi að því hvort þetta væri gjald eða skattur og taldi sig ekki hafa fengið viðeigandi svör frá Fráveitunefnd hvort væri. Hann spurði jafnframt að því hvaða rök lægju að baki því að tæmt sé á 3ja ára fresti.

Að lokum beindi fundarstjóri orðum sínum að fundarmönnum og ítrekaði nauðsyn þess að huga að brunavörnum og að yfirfæra slökkvitækin reglulega. Dóra stóð upp og sagði það góða reglu að yfirfara slökkvitæki árlega.

Fundi slitið.

Jónbjörg Sigurjónsdóttir

Ritari.  n