Aðalfundur 2010

Fundur haldinn 28. apríl 2010 Skipholti 70, Reykjavík

Fundarsetning

Guðmundur Guðbjarnason formaður Landssambands sumarhúsaeigenda setti fundinn klukkan 20.07 og bauð fundarmenn velkomna þá sérstaklega gest fundarins.

Skipan fundarstjóra og fundarritara

Björn Friðfinnsson var skipaður fundarstjóri og Katrín Steinsdóttir fundarritari.

Gestur fundarins

Sigríður Kristjánsdóttir deildarstjóri Umhverfisstofnunar rakti starf stofnunarinnar varðandi sorphirðumál, stofnunin gefur út leyfi fyrir móttökustöðvar og förgunarstöðvar. Hún fór yfir skyldur sveitarfélaga varðandi úrgang, en sveitarstjórnir bera ábyrgð á söfnun og förgun á sorpi skv. reglugerð um söfnun og förgun á sorpi. Sveitarstjórnum er heimilt að setja upp sorpílát sem gagnast mörgum, en í sumarhúsabyggð þar sem fleiri en 20 hús eru í hverfi skal söfnunarstaður vera í nánd við sumarhúsahverfin. Sveitarstjórnir hafa heimild til gjaldtöku v/sorphirðu, en gjaldið má ekki vera hærra en sannanlegur kostnaður sveitarfélagsins er við sorphirðuna. Hvergi er heimilt að urða sorp án þess að greiða fyrir urðunina. Mál v/sorphirðu er hægt að kæra til úrskurðarnefndar, en nefndin kemur saman tvisvar á ári, vitað er um eitt mál v/sumarhúsabyggðar sem búið er að kæra, en ekki er búið að úrskurða í því máli. Sigríður svaraði fyrirspurnum m.a. um hvort engar reglur séu um opnunartíma söfnunarstaða, hún segir að lögin kveði á um að aðgangur að söfnunarstöðvum skuli vera greiður, bent var á að gámar eða söfnunarstövar í Bláskógabyggð og Grímsneshreppi séu opnar í 2 – 4 tíma á sólarhring og svo skammur opnunartími leiði til þess að fók hendi rusli í kring um stöðvarnar. Bent var á að umhverfisráðherra hafi samþykkt fyrirkomulag og gjaldskrá fyrir nýja söfnunarstöð í Bláskógabyggð. Fram kom að í Þingvallasveit er enginn sorpgámur að vetrarlagi. Umræður urðu um urðunarvandamál á Suðurlandi, Sigríður segir að verið sé að leita nýrra leiða um urðun sorps á því svæði, hún bendir á að strangar reglur séu um urðun á sorpi. Sveinn Guðmundsson bendir á skyldu sveitarfélaga til að hafa sorpstöð í nánd við sumarhúsahverfi með yfir 20 húsum, spurning er hvað átt er við með nánd, er það t.d. innan 10 kílómetra fjarlægðar? Umræður urðu um sorphirðu og urðunargjald, hvort verið væri að rukka tvöfalt, bæði sorphirðugjald og síðan urðunargjald.

Fundargerð síðasta aðalfundar

Fundargerð síðasta aðalfundar er birt á vef Landssambandsins og í sumarhúsahandbókinni sem kom út á síðasta ári.

Skýrsla stjórnar

Guðmundur Guðbjarnason las skýrslu stjórnar, skýrslan í heild sinni er birt í sumarhúsahandbókinni.

Ársreikningar Landssambandsins

Sveinn Guðmundsson fór yfir helstu tölur í reikningum sambandsins, en rekstrartekjur voru kr.6.357.388, – vaxtatekjur voru kr.302.582, – rekstrargjöld voru kr.6.113.071, – vaxtagjöld voru kr.32.562, – , rekstrarhagnaður var kr.514.337, – eigið fé 31.12.2009 er kr.6.209.056.

Umræður um skýrslu stjórnar og ársreikninga

Gunnar Már Magnússon benti á að lögin væru um frístundahús, en á fána Landssambandsins stendur Landssamband sumarhúsaeigenda og hvort rétt væri að breyta nafninu, Guðmundur Guðbjarnason og Sveinn Guðmundsson telja eldra nafið bæði þjált og gott og sjá ekki ástæðu til breytinga. Guðmundur Bjarnason spurði hverning stjórnir félaga ættu að hlutast til um þinglýsingu á samþykktum frístundahúsafélaga, Sveinn Guðmundsson segir að þetta sé alveg skýrt í lögunum, en misbrestur hafi verið á því hverning sýslumannsembættin taka á málinu, en sum félög hafa fengið samþykktum þinglýst án vandamála.

Guðmundur Guðbjarnason vill að dómsmálaráðuneytið móti ferli hjá Sýslumönnum v/þinglýsinga á samþykktum frístundafélaga. Kristján Guðmundsson spurði um kostnað við þinglýsingu, Sveinn Guðmundsson segir þetta ekki vera háa upphæð.

Páll Jónsson þakkar stjórn og framkvæmdastjóra fyrir vel unnin störf í þágu félagsmanna.

Reikningar landssambandsins bornir upp til samþykktar

Ársreikningar Landssambandsins voru samþykktir samhljóða.

Skýrsla laganefndar

Engar lagabreytingar liggja fyrir.

Kosning stjórnar

Guðmundur Guðbjarnason var kosinn formaður, Margrét Jakobsdóttir og Ægir Frímannsson voru á síðasta ári kosin til tveggja ára í stjórn, en Magnús Pétursson og Katrín Steinsdóttir gáfu ekki kost á sér til end urkjörs, Ágústa Guðmundsdóttir frá félagi við Langá og Hjördís Bára Sigurðardóttir frá félagi á Efri Reykjum voru kosnar í stjórn til tveggja ára. Í varastjórn voru kosnir, Ásgeir Guðmundsson, Einar M.Nikulásson og Björn Friðfinnsson. Pétur Jónsson löggiltur endurskoðandi var kosin endurskoðandi.

Önnur mál

Páll Hilmarsson úr Ásgarðslandi dreifði upplýsingum um öryggismyndavél sem hann er að flytja inn og selja. Vélin án skynjara kostar kr. 58.600, – en ýmsir möguleikar eru á notkun vélarinnar, allir skynjarar eru þráðlausir. Páll hefur áhuga á að koma á fundi hjá félögum til að kynna þessa vél. Algengt verð með lágmarksbúnaði fyrir frístundahús er kr. 75.000, – þessi vél hefur verið í sölu í eitt ár og telur hann reynslu hennar vera góða.

Steingrímur Sigurjónsson kynnti borða sem dregur í sig dagsbirtu og lýsir alla nóttina, hann segir þennann borða koma í stað sparperu og að hann nýtist vel til að merkja flóttaleiðir ef yfirgefa þarf hús í skyndi.

Karl Njálsson sagði frá vandamáli í Grafningshreppi varðandi framlengingu á leigusamningi, en þar eru þrjár leiðir í boði, flytja húsið í burtu, selja húsið á niðurrifsverði eða kaupa lóðina á 10 milljónir. Sveinn Guðmundsson segir að á þessum málum sé tekið í frístundahúsalögunum og því eigi þau ekki að koma upp.

Guðmundur Guðbjarnason formaður þakkaði traustið í embætti formanns Landsambandsins, hann bauð nýja stjórnarmenn velkomna til starfa og þakkaði Magnúsi Péturssyni og Katrínu Steinsdóttir fyrir þeirra störf, en Magnús hefur verið í stjórninni í tvö ár og Katrín í 4 ár. Katrínu Steinsdóttur var veitt viðurkenningarskjal og gullmerki Landssambandsins en Magnúsi Péturssyni, veitt viðukenningaskjal og silfurmerki Landssambandssins. Magnús Pétursson benti á nauðsyn þess að sem flestir frístundahúsaeigendur væru í Landssambandinu. Sveinn Guðmundsson sagði frá kærumáli v/sorphirðumála í Bláskógabyggð og Grímsneshreppi, félög í þessum sveitarfélögum stæðu sameiginlega að kærunni, hún var lögð fram í október 2009. Búið er að setja upp tvær móttökustöðvar með misjöfnum opnunartíma, Sveinn las síðan upp úr reglugerð um sorphirðumál, en þar segir að sveitarstjórn skal setja upp sorphirðuílát í nánd sumarhúsahverfi“. Mótmælt er að ekki skuli farið eftir lögum og reglum um staðsetningu sorpíláta. Kærunefndin hefur marglofað að þessu kærumáli sé alveg að ljúka og niðurstöðu að vænta, en hún er sem sagt ekki ennþá komin. Ljóst er að mikil óánægja er með þessi mál. Rætt var um kostnað við losun rotþróa, en gjald v/losunar rotþróa er sagt hátt m.a. vegna þess tíma sem fer í að leita að rotþróm.

Umræður urðu um hvað frístundahúsaeigendur eigi að fá fyrir fasteignagjöldin, en þau eru skattgjald og hvergi kemur fram hvað greiðendur þeirra eigi að fá fyrir gjöldin.

Guðmundur Guðbjarnason lagði fram eftirfarandi ályktun: Aðalfundur Landssambands sumarhúsaeigenda haldinn 28. apríl 2010 ályktaði með eftirfarandi hætti. „Frávik frá gildandi reglum sem nokkur sveitarfélaög hafa tekið varðandi sorphirðumál í frístundabyggðinni er harðlega mótmælt. Nokkir fundarmenn vildu að ályktunin yrði harðorðaðri og var stjórn falið að ganga frá málinu.

Sveinn Guðmundsson hvatti fundarmenn til að skrifa greinar í sumarhúsahandbókina.

Fundarslit

Björn Friðfinnsson þakkaði góða fundarsetu og sleit fundi klukkan 22.15.

Katrín Steinsdóttir, fundarritari.

Fundarsetning

Guðmundur Guðbjarnason formaður Landssambands sumarhúsaeigenda setti fundinn klukkan 20.07 og bauð fundarmenn velkomna þá sérstaklega gest fundarins.

Skipan fundarstjóra og fundarritara

Björn Friðfinnsson var skipaður fundarstjóri og Katrín Steinsdóttir fundarritari.

Gestur fundarins

Sigríður Kristjánsdóttir deildarstjóri Umhverfisstofnunar rakti starf stofnunarinnar varðandi sorphirðumál, stofnunin gefur út leyfi fyrir móttökustöðvar og förgunarstöðvar. Hún fór yfir skyldur sveitarfélaga varðandi úrgang, en sveitarstjórnir bera ábyrgð á söfnun og förgun á sorpi skv. reglugerð um söfnun og förgun á sorpi. Sveitarstjórnum er heimilt að setja upp sorpílát sem gagnast mörgum, en í sumarhúsabyggð þar sem fleiri en 20 hús eru í hverfi skal söfnunarstaður vera í nánd við sumarhúsahverfin. Sveitarstjórnir hafa heimild til gjaldtöku v/sorphirðu, en gjaldið má ekki vera hærra en sannanlegur kostnaður sveitarfélagsins er við sorphirðuna. Hvergi er heimilt að urða sorp án þess að greiða fyrir urðunina. Mál v/sorphirðu er hægt að kæra til úrskurðarnefndar, en nefndin kemur saman tvisvar á ári, vitað er um eitt mál v/sumarhúsabyggðar sem búið er að kæra, en ekki er búið að úrskurða í því máli. Sigríður svaraði fyrirspurnum m.a. um hvort engar reglur séu um opnunartíma söfnunarstaða, hún segir að lögin kveði á um að aðgangur að söfnunarstöðvum skuli vera greiður, bent var á að gámar eða söfnunarstövar í Bláskógabyggð og Grímsneshreppi séu opnar í 2 – 4 tíma á sólarhring og svo skammur opnunartími leiði til þess að fók hendi rusli í kring um stöðvarnar. Bent var á að umhverfisráðherra hafi samþykkt fyrirkomulag og gjaldskrá fyrir nýja söfnunarstöð í Bláskógabyggð. Fram kom að í Þingvallasveit er enginn sorpgámur að vetrarlagi. Umræður urðu um urðunarvandamál á Suðurlandi, Sigríður segir að verið sé að leita nýrra leiða um urðun sorps á því svæði, hún bendir á að strangar reglur séu um urðun á sorpi. Sveinn Guðmundsson bendir á skyldu sveitarfélaga til að hafa sorpstöð í nánd við sumarhúsahverfi með yfir 20 húsum, spurning er hvað átt er við með nánd, er það t.d. innan 10 kílómetra fjarlægðar? Umræður urðu um sorphirðu og urðunargjald, hvort verið væri að rukka tvöfalt, bæði sorphirðugjald og síðan urðunargjald.

Fundargerð síðasta aðalfundar

Fundargerð síðasta aðalfundar er birt á vef Landssambandsins og í sumarhúsahandbókinni sem kom út á síðasta ári.

Skýrsla stjórnar

Guðmundur Guðbjarnason las skýrslu stjórnar, skýrslan í heild sinni er birt í sumarhúsahandbókinni.

Ársreikningar Landssambandsins

Sveinn Guðmundsson fór yfir helstu tölur í reikningum sambandsins, en rekstrartekjur voru kr.6.357.388, – vaxtatekjur voru kr.302.582, – rekstrargjöld voru kr.6.113.071, – vaxtagjöld voru kr.32.562, – , rekstrarhagnaður var kr.514.337, – eigið fé 31.12.2009 er kr.6.209.056.

Umræður um skýrslu stjórnar og ársreikninga

Gunnar Már Magnússon benti á að lögin væru um frístundahús, en á fána Landssambandsins stendur Landssamband sumarhúsaeigenda og hvort rétt væri að breyta nafninu, Guðmundur Guðbjarnason og Sveinn Guðmundsson telja eldra nafið bæði þjált og gott og sjá ekki ástæðu til breytinga. Guðmundur Bjarnason spurði hverning stjórnir félaga ættu að hlutast til um þinglýsingu á samþykktum frístundahúsafélaga, Sveinn Guðmundsson segir að þetta sé alveg skýrt í lögunum, en misbrestur hafi verið á því hverning sýslumannsembættin taka á málinu, en sum félög hafa fengið samþykktum þinglýst án vandamála.

Guðmundur Guðbjarnason vill að dómsmálaráðuneytið móti ferli hjá Sýslumönnum v/þinglýsinga á samþykktum frístundafélaga. Kristján Guðmundsson spurði um kostnað við þinglýsingu, Sveinn Guðmundsson segir þetta ekki vera háa upphæð.

Páll Jónsson þakkar stjórn og framkvæmdastjóra fyrir vel unnin störf í þágu félagsmanna.

Reikningar landssambandsins bornir upp til samþykktar

Ársreikningar Landssambandsins voru samþykktir samhljóða.

Skýrsla laganefndar

Engar lagabreytingar liggja fyrir.

Kosning stjórnar

Guðmundur Guðbjarnason var kosinn formaður, Margrét Jakobsdóttir og Ægir Frímannsson voru á síðasta ári kosin til tveggja ára í stjórn, en Magnús Pétursson og Katrín Steinsdóttir gáfu ekki kost á sér til end urkjörs, Ágústa Guðmundsdóttir frá félagi við Langá og Hjördís Bára Sigurðardóttir frá félagi á Efri Reykjum voru kosnar í stjórn til tveggja ára. Í varastjórn voru kosnir, Ásgeir Guðmundsson, Einar M.Nikulásson og Björn Friðfinnsson. Pétur Jónsson löggiltur endurskoðandi var kosin endurskoðandi.

Önnur mál

Páll Hilmarsson úr Ásgarðslandi dreifði upplýsingum um öryggismyndavél sem hann er að flytja inn og selja. Vélin án skynjara kostar kr. 58.600, – en ýmsir möguleikar eru á notkun vélarinnar, allir skynjarar eru þráðlausir. Páll hefur áhuga á að koma á fundi hjá félögum til að kynna þessa vél. Algengt verð með lágmarksbúnaði fyrir frístundahús er kr. 75.000, – þessi vél hefur verið í sölu í eitt ár og telur hann reynslu hennar vera góða.

Steingrímur Sigurjónsson kynnti borða sem dregur í sig dagsbirtu og lýsir alla nóttina, hann segir þennann borða koma í stað sparperu og að hann nýtist vel til að merkja flóttaleiðir ef yfirgefa þarf hús í skyndi.

Karl Njálsson sagði frá vandamáli í Grafningshreppi varðandi framlengingu á leigusamningi, en þar eru þrjár leiðir í boði, flytja húsið í burtu, selja húsið á niðurrifsverði eða kaupa lóðina á 10 milljónir. Sveinn Guðmundsson segir að á þessum málum sé tekið í frístundahúsalögunum og því eigi þau ekki að koma upp.

Guðmundur Guðbjarnason formaður þakkaði traustið í embætti formanns Landsambandsins, hann bauð nýja stjórnarmenn velkomna til starfa og þakkaði Magnúsi Péturssyni og Katrínu Steinsdóttir fyrir þeirra störf, en Magnús hefur verið í stjórninni í tvö ár og Katrín í 4 ár. Katrínu Steinsdóttur var veitt viðurkenningarskjal og gullmerki Landssambandsins en Magnúsi Péturssyni, veitt viðukenningaskjal og silfurmerki Landssambandssins. Magnús Pétursson benti á nauðsyn þess að sem flestir frístundahúsaeigendur væru í Landssambandinu. Sveinn Guðmundsson sagði frá kærumáli v/sorphirðumála í Bláskógabyggð og Grímsneshreppi, félög í þessum sveitarfélögum stæðu sameiginlega að kærunni, hún var lögð fram í október 2009. Búið er að setja upp tvær móttökustöðvar með misjöfnum opnunartíma, Sveinn las síðan upp úr reglugerð um sorphirðumál, en þar segir að sveitarstjórn skal setja upp sorphirðuílát í nánd sumarhúsahverfi“. Mótmælt er að ekki skuli farið eftir lögum og reglum um staðsetningu sorpíláta. Kærunefndin hefur marglofað að þessu kærumáli sé alveg að ljúka og niðurstöðu að vænta, en hún er sem sagt ekki ennþá komin. Ljóst er að mikil óánægja er með þessi mál. Rætt var um kostnað við losun rotþróa, en gjald v/losunar rotþróa er sagt hátt m.a. vegna þess tíma sem fer í að leita að rotþróm.

Umræður urðu um hvað frístundahúsaeigendur eigi að fá fyrir fasteignagjöldin, en þau eru skattgjald og hvergi kemur fram hvað greiðendur þeirra eigi að fá fyrir gjöldin.

Guðmundur Guðbjarnason lagði fram eftirfarandi ályktun: Aðalfundur Landssambands sumarhúsaeigenda haldinn 28. apríl 2010 ályktaði með eftirfarandi hætti. „Frávik frá gildandi reglum sem nokkur sveitarfélaög hafa tekið varðandi sorphirðumál í frístundabyggðinni er harðlega mótmælt. Nokkir fundarmenn vildu að ályktunin yrði harðorðaðri og var stjórn falið að ganga frá málinu.

Sveinn Guðmundsson hvatti fundarmenn til að skrifa greinar í sumarhúsahandbókina.

Fundarslit

Björn Friðfinnsson þakkaði góða fundarsetu og sleit fundi klukkan 22.15.

Katrín Steinsdóttir, fundarritari.